Mannequin Challenge para o 180 aniversario de Rosalía.


@Isabelmbs
Secundaria
"...trata d'as cousas d'a terra, e vay escrita n'a nosa lengoa. Recíbana, non pó-lo que val, sinon pó-lo que significa.",
Dedicatoria de Follas Novas, 1880INTRODUCIÓN

Un dos criterios de avaliación da materia de Lingua galega e Literatura é crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.
Como estándares de aprendizaxe o alumnado determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores.Ao mesmo tempo, interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor.Uno de los criterios de evaluación de la materia de Lengua gallega y Literatura es crear o recrear textos sencillos de intención literaria partiendo de las características de los trabajados en el aula con el fin de desarrollar el gusto por la escrita y la capacidad de expresión de los sentimientos y juicios.

CONTIDOS

Presentación da autora feita por alumnas de 3º ESO
Infografía 

MAPAS VISUAIS


Comezamos facendo mapas visuais sobre a temática dos poetas do Rexurdimento: Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal, Estes mapas fanse en equipos de dous alumnos ou ben como traballo individual e unha vez rematados teñen que expoñelos á clase.

Comenzamos haciendo mapas visualess sobre la temática de los poetas del Rexurdimento: Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal, Estos mapas se hacen en equipos de dos alumnos o bien como trabajo individual y una vez acabados tienen que exponerlos a la clase.MANNEQUIN CHALLENGE

Para completar este traballo e como xeito de profundar na lectura comprensiva da obra poética de Rosalía ao tempo que exercitan a creatividade, propúxoselle ao alumnado que fixesen un "reto do maniquí" sobre algún poema da autora. Seguimos unha invitación da AELG e doutras institucións galegas para celebrar o Día de Rosalía.
Para completar este trabajo y como manera de profundizar en la lectura comprensiva de la obra poética de Rosalía se le propuso al alumnado que hicieran un "reto del maniquí" sobre algun poema de la autora.

🎥 Un Mannequin Challenge coñecido en galego como reto do manequín ou na forma híbrida: manequín challenge é un fenómeno que procede de Internet e das redes sociais; os protagonistas están totalmente inmóbiles mentres unha cámara en movemento os filma, xeralmente con «Black Beatles» de Rae Sremmurd como canción de fondo.
Un Mannequin Challenge conocido en español como reto del maniquí o en la forma híbrida: maniquí challenge es un fenómeno que procede de Internet y de las redes sociales; los protagonistas están totalmente inmóviles mientras una cámara en movimiento los filma, generalmente con «Black Beatles» de Rae Sremmurd como canción de fondo.

🎥 Na súa orixe estivo un grupo de adolescentes americanos dun instituto de Florida que en outubro do 2016 publicaron o seu vídeo en Twitter co cancelo (hashtag é un anglicismocancelo # (hashtag é un anglicismo que non está aceptado pola R.A.G.) #mannequin challege ; este chegou a ser moi popular xa que se sumaron a el músicos, celebridades do cine, do deporte e da política.

En su origen estuvo un grupo de adolescentes americanos de un instituto de Florida que en octubre del 2016 publicaron su vídeo en Twitter con la etiqueta (hashtag es un anglicismo) #mannequin challege ; éste llegó a ser muy popular ya que se sumaron a él músicos, celebridades del cine, del deporte y de la política.
Su crecimiento ha sido vertiginoso: solo diez días después de la publicación del original ya se habían sumado al reto políticas como Hillary Clinton (junto a su marido y Bon Jovi) o músicos como Adele o la Selección Española de Fútbol.

Algúns dos traballos:No hay comentarios: