Contos con tres finais (Cuentos con tres finales)

José Antonio Fraga
@o_fragha

Grazas a Antonio M. Fabregat


Gianni Rodari, na súa "Gramática de la Fantasía", propón, entre outras, unha fórmula para crear contos. Trátase de historias sinxelas que, nun momento determinado, se paran. A partir de entón a clase divídese en varios grupos de alumnas e alumnos, e crean o final do conto para, posteriormente, poñelo en común cos demáis grupos.

De entre todos os finais creados elixense tres e engadense ao conto. O alumno leos e quedase co que máis lle gosta.

Poden crearse e propoñerse tantos finais como alumnos e alumnas teña o grupo, pero só se elixirán os tres máis votados na clase.
PROCESO DE ELABORACIÓN

 • Comezase un conto coa estratexia que queiramos 
 • Faise o plantexamento e o nó do seu argumento 
 • Deixase sen rematar, nun momento interesante 
 • Por equipos ou individualmente, buscanse finais á historia comezada 
 • Poñense en común, na clase, os finais elaborados 
 • Elixense tres finais diferentes, os tres máis votados 
 • Lese o conto con cada un dos finais escollidos
Os  obxectivos que tratamos de conseguir son:

 • Capacitar aos alumnos para rematar narracións inacabadas 
 • Elexir entre varias opcións, razoando con argumentos 
 • Aprender técnicas para comunicar con entusiasmo os relatos realizados 
 • Utilizar recursos expresivos: ritmo, entoación... 
 • Predispoñer aos alumnos ante situacións de creatividade lingüística
Avaliación
 1. Atención 
 2. Traballo en equipo 
 3. Creatividade 
 4. Participación

[ Gianni Rodari, en su "Gramática de la Fantasía", propone, entre otras, una fórmula para crear cuentos. Se trata de historias sencillas que, en un momento determinado, se paran. A partir de entonces la clase se divide en varios grupos de alumnas y alumnos, y crean el final del cuento, para, posteriormente, ponerlo en común con los demás grupos.
De entre todos los finales creados se eligen tres y se añaden al cuento. El alumno los lee y se queda con el que más le gusta.
Pueden crearse y proponerse tantos finales como alumnos y alumnas tenga el grupo, pero sólo se elegirán los tres más votados en clase.

PROCESO DE ELABORACIÓN
 • Se comienza un cuento con la estrategia que queramos
 • Se hace el planteamiento y el nudo de su argumento
 • Se deja sin acabar, en un momento interesante
 • Por equipos o individualmente, se buscan finales a la historia comenzada
 • Se ponen en común, en clase, los finales elaborados
 • Se eligen tres finales diferentes, los tres más votados
 • Se lee el cuento con cada uno de los finales escogidos 
Los objetivos que tratamos de conseguir son:
 1. Capacitar a los alumnos para acabar narraciones inacabadas
 2. Elegir entre varias opciones, razonando con argumentos
 3. Aprender técnicas para comunicar con entusiasmo los relatos realizados
 4. Utilizar recursos expresivos: ritmo, entonación...
 5. Predisponer a los alumnos ante situaciones de creatividad lingüística
Evaluación
 1. Atención
 2. Trabajo en equipo
 3. Creatividad
 4. Participación

No hay comentarios: